Regulamin - Hurtnet

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. Hurtownia Internetowa HURTNET dostępna pod adresem internetowym www.hurtnet.pl prowadzona jest przez firmę HURTNET Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), NIP 6443573382.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest tylko do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Hurtowni, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – firma HURTNET Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), NIP 6443573382.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Hurtowni.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Hurtowni.
 5. Hurtownia – hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hurtnet.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Hurtowni.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Hurtowni, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Hurtowni, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Hurtowni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: hurt@hurtnet.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 530960845
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9 – 15

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania z Hurtowni, w tym przeglądania asortymentu Hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies,,
 4. Zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Hurtowni internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Hurtowni nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Hurtowni możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Ceny końcowe podane w Hurtowni są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Hurtowni w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na Hurtowni w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Hurtowni

 1. Aby założyć Konto w Hurtowni, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy
 2. Założenie konta w Hurtowni jest darmowe.
 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Hurtowni (opcjonalnie) ;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny) ;
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam”
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka paletowa
 2. Przesyłka kurierska
 3. Przesyłka kurierska pobraniowa
 4. Przesyłka międzynarodową
 5. Inne formy ustalone indywidualnie ze sprzedawcą

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pobraniem
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Hurtowni.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Hurtowni internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. Płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Europy, Unii Europejskiej a także każdego innego kraju jeśli tylko pozwalają na to możliwości techniczne i zostało to ustalone ze sprzedawcą.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Hurtowni Internetowej w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości kosztów dostawy po złożeniu zamówienia jeśli niemożliwe jest wysłanie towaru jedną przesyłką kurierską. Wtedy następuje doliczenie kosztów dodatkowych przesyłek według obowiązującego cennika i po wcześniejszym poinformowaniu kupującego.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami a więc 14 dniowe przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają tutaj zastosowania.
 2. Zwrot towaru zakupionego na fakturę jest możliwy tylko po uzgodnieniu ze sprzedawcą, przy czym musi zostać podana przyczyna chęci odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o kontakt mailowy pod adresem hurt@hurtnet.pl , załączając fakturę zakupową i krótki opis powodu odstąpienia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się zapoznać z przesłaną treścią maila i niezwłocznie podjąć decyzję.
 5. Koszty odstąpienia od umowy są ustalane indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcami
 6. Dostarczenie podpisanej korekty faktury oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest elementem niezbędnym.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzić kompletność zamówienia i o jakichkolwiek brakach niezwłocznie poinformować sprzedawcę w terminie do 3 dni od otrzymania zamówienia.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć towar na czas wysyłki tak aby dotarł kompletny i bez uszkodzeń.
 6. Gdyby jednak towar dotarł uszkodzony z winy przewoźnika (zgnieciony karton, rozerwany, zalany itp.) klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzenia z kurierem doręczającym.
 7. W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację, czas na sporządzenie protokołu wynosi 7dni od daty otrzymania przesyłki.
 8. Pomimo wyłączonej odpowiedzialności z tytułu rękojmi w razie wystąpienia wad z dużą partią zakupionego towaru, prosimy kontakt i informacje jak w punkcie 10.3, sprzedawca zobowiązuje się udzielić mailowej odpowiedzi na zgłoszenie.
 9. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, gwarancyjne lub braki w dostawie należy składać do sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia. Zgłoszenia złożone po upływie terminu 3 dni nie będą rozpatrywane.

§ 12 Dane osobowe w Hurtowni Internetowej

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Hurtowni internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Hurtowni internetowej w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Hurtowni internetowej mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Hurtowni internetowej.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Hurtownie internetową są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach i dostawach produktów do naszych magazynów.
Translate »